Nadácia Allianz bola uvedená do života dňa 17. júna 2008 zápisom do registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR.
Zakladatelia nadácie si dali za cieľ aktívne podporovať projekty v oblasti vzdelávania, legislatívy, technickej bezpečnosti a výskumu. Ďalším cieľom je, aby nadácia bola prítomná všade tam, kde je pomoc potrebná a tak prispievala k zmene životov ľudí a komunít k lepšiemu.

 

Svoj účel plní nadácia:

 • poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,
 • podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s vyššie uvedenými aktivitami, spoluprácou s orgánmi štátnej správy.

 

Verejnoprospešný účel nadácie:

Verejnoprospešným účelom Nadácie Allianz je podpora bezpečnosti cestnej premávky a pôsobenie na znižovanie nehodovosti a predchádzanie vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie.

Okruh oblastí podpory Nadácie Allianz je široký: veda a výskum, ochrana zdravia, poskytnutie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, vzdelávanie, šport, ochrana životného prostredia, predchádzanie živelným pohromám a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Vzdelávanie

Spolupráca so školami, pomoc pri obnove a výstavbe detských dopravných ihrísk, podpora osvetových kampaní, podpora multimediálnych projektov.

Technická bezpečnosť

Pomoc vodičom, pomoc pri obnove technického stavu cestných komunikácií a dopravného značenia.

Výskum

Podpora výskumných projektov, monitoring efektívnosti uskutočnených opatrení.

Naším poslaním je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov.

Zámer
Nadácie Allianz

 • aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov,
 • prispieť k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie,
 • podporovať výskum v oblasti dopravnej nehodovosti,
 • pomáhať pri vytváraní dopravných predpisov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na našich cestách a podporovať ich uplatňovanie,
 • podporovať vzdelávacie a výchovu v oblasti cestnej premávky pre všetky vekové kategórie,
 • iniciovať a podporovať informačné kampane na zlepšovanie dopravného správania všetkých účastníkov cestnej premávky,
 • spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami pri maximalizácii pozitívnych vplyvov na bezpečnosť cestnej premávky.

Oblasti pôsobenia Nadácie Allianz

Vzdelávanie

 • spolupráca so školami pri realizácii dopravnej a zdravotnej výchovy
 • pomoc pri obnove a výstavbe detských dopravných ihrísk
 • podpora osvetových kampaní v médiách zameraných na rozličné vekové skupiny
 • podpora multimediálnych projektov, učebníc, prezentácií a pod. s dopravnou tematikou

Technická bezpečnosť

 • pomoc vodičom pri kontrole technického stavu vozidla
 • pomoc pri obnove technického stavu cestných komunikácií a dopravného značenia

Výskum

 • podpora výskumných projektov zameraných na analýzu dôvodov dopravnej nehodovosti
 • monitoring efektívnosti uskutočnených opatrení

Svoj účel plní Nadácia Allianz

 • poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby spoluprácou s orgánmi štátnej správy a podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s bezpečnosťou cestnej premávky

Nadáciu Allianz riadia členovia správnej rady. Správna rada schvaľuje projekty a usmerňuje nadačnú činnosť. Peňažné či nepeňažné prostriedky sa poskytujú schváleným projektom po ukončení transparentného hodnotiaceho procesu.

Orgány nadácie

Správna rada Nadácie Allianz

Juraj Dlhopolček

Juraj Dlhopolček

predseda správnej rady

Jozef Kruppa

Jozef Kruppa

člen správnej rady

Venelin Yanakiev

Venelin Yanakiev

člen správnej rady

Dozorná rada Nadácie Allianz

Štefan Zaťko

Štefan Zaťko

člen dozornej rady

Katarína Schneiderová

Katarína Schneiderová

predseda dozornej rady

Marek Janíček

Marek Janíček

člen dozornej rady

Správca Nadácie Allianz

Lucia Muthová

Lucia Strnad Muthová

Koordinátor činností Nadácie Allianz

Katarína Rontšinská

Katarína Rontšinská

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.