Nadácia Allianz v roku 2023 podporila 65 neziskových projektov vyše 400 tisíc eurami

Dátum vydania

Nadácia Allianz aj v roku 2023 plnila svoje poslanie podporou projektov v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách, ochrany zdravia, prevencie a ďalších verejnoprospešných oblastí, najmä podpory športu, sociálnej pomoci a vzdelávania. Celkovo podporila 65 neziskových projektov v sume vyše 400 tisíc eur.

Vďaka podpore z nadácie sa na území Slovenska nachádza už takmer 350 meračov rýchlosti, ktoré pomáhajú znižovať nehodovosť a tak chránia zdravie, život a majetok účastníkov cestnej premávky a obyvateľov obcí a miest. V roku 2023 vďaka podpore z Nadácie Allianz bolo nainštalovaných 41 meračov rýchlosti v obciach a mestách po celom území Slovenska.

Nadácia Allianz už tradične podporila celoslovenskú osvetovú akciu s názvom Deň bielej palice, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už štrnásty rok. Každoročne sa táto akcia realizuje na takmer 40 priechodoch pre chodcov v približne 35 mestách po celom Slovensku. Aktívni používatelia bielej palice signalizujú svoj úmysel prejsť na druhú stranu, vyškolení dobrovoľníci zaznamenávajú štatistiku (koľko áut nevidiacemu prednosť dalo a koľko nie), spolupracujúci príslušníci Policajného zboru vodičov zastavujú a chvália, príp. poučujú.

Nadácia Allianz prispela aj v sociálnej oblasti a podporila viacero projektov pre sociálne znevýhodnené osoby. Sociálna pomoc bola poskytnutá jednotlivcom za účelom pokrytia nákladov spojených s liečbou pre ich detičky.  Ďalej sa už pravidelne nadácia spolupodieľala v spolupráci s Úsmevom ako dar na podujatí -  Vianočný benefičný koncert, ktorý zviditeľňuje problematiku detí žijúcich v náhradnej starostlivosti. Každý rok sa na koncerte udeľuje Cena Milana Rúfusa výnimočnej osobe, ktorá v tejto oblasti urobila niečo unikátne a pomohla tým k systémovej zmene a zlepšeniu kvality života detí na Slovensku. Dlhoročné priateľstvo Nadácia Allianz rozvíja s deťmi z Centra pre deti a rodiny v Ilave - Klobušiciach a v uplynulom roku im prispela na nové multifunkčné ihrisko a na projekt „Šport ako cesta k sebe“. Cieľom projektov bolo vytvoriť kladný vzťah k pohybu, zlepšiť fyzickú kondíciu a psychickú pohodu detí, dospievajúcich a mladých dospelých.

Nadácia pravidelne spolupracuje s Nadáciou Kvapka nádeje, ktorá pomáha v oblasti diagnostiky, liečby a starostlivosti o detských onkologických pacientov. Tento účel sa jej darí plniť aj vďaka podpore z Nadácie Allianz, ktorá prispela na jej rôzne projekty za uplynulé roky už sumou vyše 230 tisíc eur. Naposledy sa nadácia spolupodieľala pri vybudovaní a zariadení stacionára Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP v Banskej Bystrici. Vytvorilo sa tak efektívne a moderné pracovisko pre ambulantnú starostlivosť o detských onkologických a hematologických pacientov. Tentokrát je podpora smerovaná do Univerzitnej nemocnice v Martine na nákup diagnostického prístrojového vybavenia pre Kliniku detskej psychiatrie.  V oblasti ochrany zdravia nadácia taktiež spolupracovala s OZ Malíček. Vďaka poskytnutému grantu mohol byť zakúpený prístroj na zlepšenie diagnostiky a následnú liečbu ochorenia oka u predčasne narodených bábätiek. Tento prístroj bol darovaný Klinike detskej oftalmológie LF UK a Národnému ústavu detských chorôb - jedinému pracovisku na Slovensku, kde sa operácie nedonosených detičiek realizujú. Nadácia Allianz podporila aj ďalší projekt v oblasti zdravotníctva, tentokrát so zámerom na vzdelávanie a to konkrétne Detsko-chirurgický seminár Kliniky detskej chirurgie (KDCH), ktorý organizovala DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!. Seminár sprostredkúval odborné štúdium, pre kolektív kliniky detskej chirurgie. Zvýšilo sa tak povedomie a informovanosť lekárov v nových témach a oblastiach, v ktorých je potrebné sa neustále vzdelávať a zdokonaľovať pri výkone ich poslania pomoci detským pacientom.

Nadácia Allianz podporuje aj aktivity zamerané na rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, preto v uplynulom roku podporila Medzinárodný festival horských filmov v Poprade. Tento rok to už bol 31. ročník, ktorý sa konal v troch podtatranských mestách a zúčastnilo sa ho spolu vyše 10 000 divákov. Ďalej vďaka podpore z nadácie mohol byť zorganizovaný Stredovek-integračný turnaj, ktorý bol určený pre širokú verejnosť a detičky pod záštitou neziskovej organizácie PEREZKA.  

V oblasti vzdelávania nadácia podporila detský festival Za siedmimi horami. Na festival prišlo tento rok približne 17 000 veľkých aj malých návštevníkov, ktorí boli rozprávkovou a hravou formou nielen zabávaní, ale najmä vzdelávaní v rôznych oblastiach. Ďalej nadácia podporila rozvoj technických zručností mladých prostredníctvom festivalu Junior Internet AMAVET, Festivalu štyroch živlov a Festivalu vedy a techniky. Po druhýkrát nadácia spolupracovala s OZ Zmudri na projekte s názvom Zmúdri v školách. Projekt bol zameraný na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti u slovenských žiakov základných aj stredných škôl. Ďalej boli smerované granty na vzdelávanie najmenších v projekte zvedavej Ely a múdreho Všelipka. Projekt sa zaoberá otázkou vzdelávania najmenších v oblasti ochrany životného prostredia. V oblasti ekológie podporila nadácia Planet lover a ich projekt Ekoolympiáda - 2. ročník, do ktorého sa mohli zapojiť študenti škôl na celom Slovensku.

Nadácia podporila občianske združenie SfK - Sport for Kids pri organizácii podujatia Leading Kids Golf Day. Keďže doprava je neodmysliteľnou súčasťou každodenného života, zaradilo sa do programu detské dopravné ihrisko - LEADING KIDS AUTOŠKOLA - tento program priamo podporil bezpečnosť detí na cestách a to poučnou a zábavnou formou. Ďalej bol grant poskytnutý iniciatíve NADÁCIE UNITED PHILANTHROPY na ich dopravný projekt pre deti v Bratislave.

Bola podporená aj dobrovoľnícka činnosť dvoch organizácií: Dobrovoľná civilná ochrana a DHZ Báb. Vďaka poskytnutému grantu z nadácie si mohli obe organizácie zabezpečiť materiálno technické vybavenie a vďaka nemu sa zjednodušila a najmä zefektívnila ich činnosť.

Nadácia Allianz podporuje slovenských paralympionikov už viac ako 7 rokov. V roku 2023 ich nadácia podporila vo výške poskytnutého grantu 120 tisíc na projektu s názvom "NEZLOMNÍ". V Špeciálnych olympiádach Slovensko nadačné prostriedky použili na rôzne športové podujatia pre mladých športovcov s hendikepom. Nadácia Allianz ďalej podporila mladé športové talenty v ich individuálnej športovej príprave. Ďalej granty smerovali na športové podujatia a preteky, športové tábory a sústredenia a ostatné športové aktivity rôznych organizácií. Upravili sa tak ihriská, kluby si mohli obstarať potrebné športové vybavenie, vytvoril sa bariérový vstup na športoviská pre telesne znevýhodnených, zlepšila sa príprava a podmienky pre športovcov, zorganizovali sa športové tábory, kempy, bežecké preteky, hekejbalisti vďaka nadačnej podpore šli na Majstrovstvá sveta do amerického mesta Buffalo a mohli byť zorganizované Majstrovstvá Slovenska v inline maratóne v Trenčíne.

 


Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.