Zakúpenie dopravných prostriedkov na detské dopravné ihrisko


V zmysle platného stavebného povolenia bola v septembri 2019 uzatvorená zmluva o dielo a následne sa začalo s výstavbou detského dopravného ihriska pre žiakov základnej a materskej školy v areáli Základnej školy s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján. V rámci projektu škola zabezpečila nákup detských kolobežiek a detských odrážadiel „bicyklov“ pre deti materskej školy a žiakov základnej školy. Cieľom projektu bola podpora vzdelávania v oblasti bezpečnosti cestnej premávky detí a mládeže a ochrana zdravia detí a mládeže. Škola ako jedna z mála v okrese, vďaka podpore z Nadácie Allianz bude mať vlastné dopravné ihrisko, ktoré môžu využívať aj deti a žiaci z okolitých škôl, prípadne verejnosť z obce. Dopravné ihrisko sa bude využívať v každodennom procese výchovy a vzdelávania na škole ako aj v preventívnych aktivitách a dopravných súťažiach v celom regióne v spolupráci s políciou a záchrannými zložkami. Zároveň bude dopravné ihrisko využívané aj ako cielená a zmysluplná pohybová a vzdelávacia činnosti v rámci organizácie voľného času detí.