Workshop s tematikou bezpečnosti na cestách


Cieľom workshopu s tematikou bezpečnosti na cestách bolo podporiť vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy, podnietiť deti k osvojeniu a uplatňovaniu zásad bezpečného správania na cestných komunikáciách, prevencia v oblasti rizikového správania účastníkov cestnej premávky. Inovatívny prístup učenia v asistencii s koňmi integruje interakciu medzi koňom a človekom, je založený na zážitku, pričom skúsenosť pomáha naplniť určené ciele účastníkov workshopov.

Na workshope v asistencii s koňmi sa zúčastnilo 20 detí v sprievode rodinných príslušníkov, bol to rekordný počet osôb, ktorý zaznamenali na workshope. Všetky deti absolvovali 4 časti workshopu: teoretickú, praktickú, tvorivú a hru. Každé dieťa si vytvorilo vlastné makety dopravných značiek v spolupráci s rodičmi.