Z© s M© sv. Gorazda


Z© s M© vďaka dotácii mohla zakúpi» a namontova» preliezačky pre deti vąetkých vekových kategórií. Preliezačky okamľite vzbudili veµký ohlas nielen u detí, ale aj rodičov. De»om pribudol nový priestor na hry a zábavu v bezpečnom a priateµskom prostredí na ąkolskom dvore.